Utazási hírlevél!
E-mail:


Kattinston ide!

www.clubhotelpegasus.hu

UTASBIZTOSITAS


Előfoglalás 2018 !Németország - Bódeni tó - Fekete erdő
alapár:
      0 Ft / fő

szálláshely:
      hotel

minősítés:
      3*

utazás módja:
      autóbusszal
pozíció szám:
WTF-02506


Még több Németország ...

Nyomtatóbarát változat!
Küldje el ismerősének!

időpontok:
     
További indulási időpontok

ellátás:
      félpanzió

Ismertetés:
Németország délnyugati tartományába, Baden-Württem­bergbe kalauzoljuk utasainkat. Nem vé­let­le­nül lett ez a vidék Németország egyik fő üdü­lő­öve­ze­te. Turisztikai attrakciókban a többi 15 német tar­to­mány közül egyedül Bajorország ver­se­nyez­het ve­le. A tartomány fő vonzerejét a Fe­ke­te-er­dő szép tá­jai, a roman­tikus mese­várak, a Bo­de­ni-tó környé­kének elbű­völő kisvá­rosai je­len­tik, és mind­eze­ket meg­koro­náz­za né­hány világ­hírű neveze­tes­ség, mint például Mainau virág­szige­te, az Euró­pa-park vagy Ludwigs­burg pom­pás ba­rokk kas­télya.
1. nap: Weingarten

Elutazás Székesfehérvárról, a Piac téri parkolóból reg­gel 4.15-kor. Budapestről az autó­busz 5.30-kor in­dul a Déli pálya­ud­var­tól. Uta­zás a Tata­bánya - Győr - He­gyes­halom - Bécs - Linz - München - Memmin­gen - Wein­garten útvo­nalon. A Bodeni-tótól észak­ra fek­vő kis­vá­ros nagy neveze­tessége a hatal­mas ba­zili­ka, mely Német­ország legna­gyobb ba­rokk kor­ban épült temp­loma. A bazi­lika megte­kintése után tovább­utazás a Bo­deni-tó­hoz, szál­lás Friedrichs­hafen köz­pont­jában (3 éj).
2. nap: Konstanz, Reichenau szigete, Mainau-virágsziget, Birnau

Kora délelőtt kompátkelés a Bodeni-tavon (kb. 20 per­ces hajózás), majd ismer­kedés Kon­stanz­cal, a Bodeni-tó vidé­kének legna­gyobb váro­sával. Az ősi törté­nelmi óvá­ros a tó déli olda­lán szin­te beéke­lődik Svájc terüle­té­be. Tovább­utazás Reiche­nau szige­tére, az UNESCO világ­örök­ség­hez tar­tozó kora román Szent György apát­sági templom megte­kintése.
A délután jelentős részét Mainau szigetén töltjük. A 45 hek­táros sziget tulajdonképpen egy hatalmas park (medi­ter­rán nö­vényzet, szín­pompás virá­gok, pillan­gó­ház, pálma­ház stb.). Vissza­útban a szállo­dához láto­gatás Birnau gyö­nyörű ba­rokk zarán­dok­temp­lomában, mely magá­nyosan áll a Bodeni-tó feletti szőlős­kertek közepén.
3. nap: Meersburg, Friedrichshafen, Lindau

Délelőtt barangolás Meersburgban, Németország egyik legfestőibb kisvárosában. Meersburg ódon fa­vá­zas házai a Bodeni-tó mellett a késő középkorba vi­szik vissza a látogatókat. Lehetőség a vármúzeum meg­te­kin­té­sére is.
A kora délutáni órákban pihenő, szabad program Fried­richs­ha­fen­ben, illetve közös látogatás a híres Zep­pelin lég­ha­jó­mú­ze­um­ban. Ezután átruccanás Ba­jor­or­szág­ba (a Bodeni-tó északkeleti részén egy rö­vid part­sza­kasz oda tar­tozik). Városnézés Lindau bá­jos ó­vá­ro­sá­ban, mely a Bodeni-tó egy kis szigetét fog­lal­ja el.
4. nap: Sigmaringen, Lichtenstein-várkastély, Hohenzollern-vár, Donaueschingen

Búcsú a Bodeni-tótól, utazás a Duna-parti Sig­ma­rin­gen­be. Fotószünet a Duna fölé magasodó vár­kas­tély­nál, majd tovább­utazás a Schwäbische Alb nevű kö­zép­hegység szép tájain keresz­tül. Látogatás a meg­hök­ken­tő fek­vé­sű Lichten­stein-vár­kas­télyban, mely a XIX. századi né­met vár­ro­man­tika egyik leg­szebb em­léke.
Délután a hatalmas Hohenzollern-várat nézzük meg, mely egy magányos hegy tetejére épült. (Lehetőség van kisbuszokkal is felmenni a vár bejáratához.) To­vább­uta­zás a Fekete-erdő irányába. Útközben pi­he­nő Donau­eschin­gen­ben, a törté­nelmi Duna-for­rásnál. Szál­lás a Fekete-erdő nevű hegy­ség kö­zép­ső ré­szén, Tri­berg kör­nyékén (3 éj).
5. nap: Triberg (vízesés, Fekete-erdő Múzeum, kakukkos órák), Titi-tó, Freiburg

A délelőttöt a Fekete-erdő egyik nagyon hangulatos üdü­lő­he­lyén, Tribergben töltjük. Könnyű túrázás a Tri­ber­gi víz­esés­hez (Németország legmagasabb víz­esé­se), majd sza­bad­idő, le­he­tő­ség a Fekete-erdő Mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. Ez­után Tri­berg mel­lett a vi­lág leg­nagyobb kakuk­kos óráját nézzük meg.

A déli órákban utazás a Titi-tóhoz. Séta a tóparton, majd továbbutazás a Pokol-völgyön ke­resz­tül Frei­burg­ba, a Fekete-erdő „fővárosába”, Dél-Né­met­or­szág egyik legszebb városába. A városnézés után vissza­uta­zás a szállodába szép hegyvidéki tá­ja­kon ke­resztül.
6. nap: Európa-park

Pihenés a Fekete-erdőben, lehetőség kirándulásra, tú­rá­zásra.
Fakultatív program: Európa-park
Egész napos kirándulás Németország legnagyobb te­ma­ti­kus szórakoztató parkjába, a francia határ kö­ze­lé­ben fek­vő Európa-parkba. A park megtekintése felér egy gyors euró­pai kör­uta­zás­sal (né­met fa­lu, olasz falu, gö­rög fa­lu, an­gol fa­lu, skan­dináv fa­lu, spa­nyol fa­lu, orosz fa­lu, brit fa­lu, sváj­ci fa­lu stb. – a há­zak ere­de­ti mé­ret­ben van­nak fel­épít­ve). Emel­lett uta­saink a több mint 100 attrak­ció jó ré­szét is ki­pró­bál­hat­ják. (Bő­vebb in­for­má­ció a park hon­lap­ján: www.europapark.de)
A fakultatív program ára: 4.600 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).
7. nap: Schiltach, Maulbronn, Ludwigsburg

Utazás a Fekete-erdő északi részén fekvő Maul­bronn­ba. Útközben rövid séta egy kisvárosban, Schil­tach­ban, mely tele van ősi favázas házakkal. Maul­bronn cisz­ter­ci­ta kolos­tora és a körülötte lévő, fallal körülvett házak Németország egyik legépebben meg­ma­radt kö­zép­ko­ri épü­let­együt­tese (UNESCO világ­örökség). Lá­to­gatás a kolos­torban, majd tovább­utazás a Stutt­gart melletti Ludwigs­burgba, a „sváb Versailles”-ba. Né­met­ország legna­gyobb ba­rokk kasté­lyának közös meg­te­kin­tése után ma­rad elég idő, hogy min­den­ki fel­fe­dez­hesse a kas­tély gyö­nyörű park­jának külön­leges att­rak­ció­it. Szállás Stuttgart mellett (1 éj).
8. nap: Ulm

Indulás hazafelé. Útközben séta a Duna-parti Ulm­ban. A város legnagyobb nevezetessége a Münster, mely­nek 161 méter magas tornya a legmagasabb temp­lom­to­rony az egész világon. Hazautazás a München - Linz - Bécs - Hegyeshalom - Győr - Tata­bá­nya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pestre és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a ké­ső esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függ­vé­nyében esetleg felcserélődhet.

az ár tartalmazza:
az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat


az ár nem tartalmazza:
utasbiztosítás, belépődíjak


Az árkalkuláció elindításához, kérjük kattintson az indulási időpontra!

Indulási időpont
Időtartam
Eredeti alapár
Kedvezmény
Aktuális alapár
Megjegyzés


Nyitva tartás Ajánlatkérési útmutató Médiaajánlat Jogi nyilatkozat Kapcsolat
 
A(z) Wonderland Travel web-oldalain található bármely információ másolása, felhasználása
csak a(z) Wonderland Travel engedélyével történhet !
!